Sakramenty

Przygotowanie i udzielanie

SPOWIED?

Niedziela -  godz.8.30-8.55 i godz.10.30-10.55
Dni powszednie - 30 minut przed rozpocz?ciem Mszy ??w.

CHRZEST

DOKUMENTY POTRZEBNE PRZY SPISYWANIU AKTU CHRZTU:
  1. Metryka urodzenia dziecka.
  2. Swiadectwo ??lubu rodziców - je??li zamieszkali w naszej parafii po ??lubie.
  3. Potwierdzenie obecno??ci na konferencji.
  4. Za??wiadczenie dla rodziców chrzestnych - je??li s? spoza naszej parafii - wydane przez ich proboszcza.
  5. Rodzicem chrzestnym mo??e by? katolik, ??yj?cy zgodnie ze swoj? wiar?, który mo??e by? przyk??adem i wzorem dla swego chrze??niaka. 
Nauki dla Rodziców i Chrzestnych odbywaj? si? w wyznaczonych przez Proboszcza terminach.

PIERWSZA KOMUNIA ??WI?TA   
  • W ramach przygotowania do I Komunii ??w. w drug? niedziel? miesi?ca po Mszy ??w. o godz. 1100 odbywaj? si? spotkania rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Chcemy, by do wa??nego wydarzenia I Komunii ??w. przygotowa??y si? ca??e rodziny, a nie tylko dzieci.
  • Obecno??? rodziców obowi?zkowa. 
  • Termin I Komunii ??wi?tej to niedziela  Zes??ania Ducha ??wi?tego czyli Zielone ??wi?tki.
BIERZMOWANIE
Przygotowania do sakramentu bierzmowania trwaj? dwa lata.

SAKRAMENT MA???E??STWA

W??a??ciwym miejscem zawierania sakramentu ma????e??stwa jest parafia narzeczonej lub narzeczonego. NARZECZENI ZG?ASZJ? SI? W KANCELARII PARAFIALNEJ PRZYNAJMNIEJ 3 MIESI?CE PRZED PLANOWANYM TERMINEM ??LUBU.

ODWIEDZINY CHORYCH
                                                
W pierwszy pi?tek miesi?ca oraz przed ??wi?tami Bo??ego Narodzenia i Wielkanocy.
59059
projekt i wykonanie Orange Computers
Do g�ry