Ministranci

Ministrant - (od ??aci??skiego ministro, -are; -avi; -atum - s??u??y?, pos??ugiwa?, pomaga?) osoba pos??uguj?ca wspólnocie przy celebracji Mszy oraz przy sprawowaniu pozosta??ych sakramentów i innych czynno??ci obrz?dowych (pogrzeby, nabo??e??stwa itp.). Ministranci nie przyjmuj? ??wi?ce??, s? osobami ??wieckimi, jednak po okresie próbnym s? uroczy??cie przyjmowani do grona S??u??by Liturgicznej poprzez b??ogos??awie??stwo do tej pos??ugi.

Wyró??nia si? kilka pos??ug ministranckich:

 • kandydat - ubrany w bia??? alb? z dwoma pionowymi ??ó??tymi pasami po bokach, z regu??y nie czyni ??adnych pos??ug lecz je??li nie ma przedstawiciela jednej z wy??szej hierarchicznie osób, to on ja zast?puje. Okres próbny trwa rok.
 • choralista - stoi najni??ej w hierarchii, odpowiedzialny jest za dzwonki i gong;
 • ministrant ??wiat??a (inaczej lucyferariusz z ??ac. lux, cis - ??wiat??o) - opiekuje si? ??wiecami, pos??uguje do nich;
 • ministrant ksi?gi (inaczej librysta z ??ac. libra- ksi?ga) - dba o ksi?gi liturgiczne, przygotowuje je przed celebracj? liturgiczn?; mo??e pos??ugiwa? Celebransowi przy mszale;
 • ministrant o??tarza - jest to najwa??niejsza funkcja ministrancka, gdy?? pos??uguje on przy naczyniach liturgicznych, niezb?dnych do sprawowania eucharystii, jak równie?? podaje wino i wod? i s??u??y do pateny;
 • ministrant krzy??a (inaczej krucyferariusz z ??ac. crux, cis - krzy??) - pos??uguje do krzy??a podczas procesji wej??cia i zej??cia, oraz w innych momentach, gdy potrzebny jest krzy??;
 • psa??terzysta (kantor) - intonuje pie??ni i wykonuje psalmy, zazwyczaj jest ministrantem S??owa Bo??ego posiadaj?cym uzdolnienia muzyczne;
 • ceremoniarz - najwa??niejszy ministrant, jego zadaniem jest koordynowanie dzia??a?? pozosta??ych ministrantów, jest odpowiedzialny za prawid??owy przebieg liturgii, przeprowadza próby z ministrantami, mo??e by? ich kilku w parafii, powinien by? zaznajomiony z wi?kszo??ci? rubryków, cho? w niektórych parafiach nie ma ich w ogóle;
 • animator liturgiczny - wywodzi si? z ceremoniarzy i jest niejako ich przewodnicz?cym, jest osob? po specjalnym kursie.
 • lektor - pe??ni pos??ug? lektoratu w Ko??ciele Katolickim, maj?c specjalne b??ogos??awie??stwo do odczytywania s??ów Pisma ??wi?tego w zgromadzeniu liturgicznym. Stoi wi?c ponad hierarchi? ministrancka mimo, i?? jest cz??onkiem s??u??by liturgicznej.

  Jan Pawe?? II do Ministrantów podczas audiencji generalnej na Placu ??w. Piotra, 1 sierpnia 2001

  " Ministrant zajmuje uprzywilejowane miejsce podczas nabo??e??stw liturgicznych. Kto s??u??y do Mszy ??w., wyst?puje publicznie we wspólnocie. Do??wiadcza z bliska, ??e Jezus Chrystus jest obecny i dzia??a w ka??dym akcie liturgicznym. Jezus jest obecny, kiedy wspólnota si? gromadzi, by modli? si? i s??awi? Boga. Jezus jest obecny w S??owie Pisma ??wi?tego. Jezus jest obecny zw??aszcza w Eucharystii pod postaci? chleba i wina. Dzia??a On za po??rednictwem kap??ana, który in persona Christi sprawuje Msz? ??w. i udziela sakramentów.

  W ten sposób podczas liturgii jeste??cie kim?? o wiele wi?cej ni?? tylko zwyk??ymi «pomocnikami proboszcza». Jeste??cie przede wszystkim s??ugami Jezusa Chrystusa, odwiecznego Najwy??szego Kap??ana. W ten sposób wy, ministranci, jeste??cie szczególnie powo??ani, by by? m??odymi przyjació??mi Jezusa. Starajcie si? pog???bia? i podtrzymywa? t? przyja???? z Nim. Zrozumiecie wówczas, ??e w Jezusie znale??li??cie prawdziwego przyjaciela na ca??e ??ycie.

  Cz?sto ministrant trzyma w r?ku ??wiec?. Jak??e nie my??le? o tym, co powiedzia?? Jezus w Kazaniu na górze: «Wy jeste??cie ??wiat??em ??wiata» (Mt 5, 14). Wasza pos??uga nie mo??e ograniczy? si? do pomieszcze?? ko??cio??a. Powinna promieniowa? w ??yciu codziennym: w szkole, w rodzinie i w przeró??nych ??rodowiskach spo??ecznych. Kto bowiem chce s??u??y? Jezusowi Chrystusowi w ko??ciele, powinien by? wsz?dzie Jego ??wiadkiem.

  Droga m??odzie??y! Wasi rówie??nicy czekaj? na prawdziw? «??wiat??o??? ??wiata» (por. J 1, 9). Nie trzymajcie waszego ??wiecznika jedynie w ko??ciele, lecz nie??cie pochodni? Ewangelii tym wszystkim, którzy przebywaj? w ciemno??ciach i prze??ywaj? trudne chwile w ??yciu." 
 • Modlitwa przed s??u??eniem do Mszy ??wi?tej

  Oto za chwil? przyst?pi? do o??tarza Bo??ego,
  do Boga, który rozwesela m??odo??? moj?,
  do ??wi?tej przyst?puj? s??u??by,
  chc? j? dobrze pe??ni?.
  Prosz? Ci?, Panie Jezu, o ??ask? skupienia,
  by my??li moje by??y przy Tobie,
  oczy zwrócone na o??tarz,
  a serce oddane tylko Tobie. Amen.

  Po s??u??eniu

  Bo??e, którego dobro? powo??a??a mnie do Twojej s??u??by,
  spraw, abym u??wi?cony uczestnictwem w Twych tajemnicach,
  przez dzie?? dzisiejszy i ca??e me ??ycie
  szed?? tylko drog? zbawienia,
  przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


59059
projekt i wykonanie Orange Computers
Do g�ry