Legion Maryi

Legion Maryi powsta?? w Irlandii w 1921 roku. Za??o??ycielem Legionu by?? Irlandczyk Frank Duff (1889-1980). Legion ma pomaga? Maryi w doprowadzaniu wszystkich dusz do Chrystusa, Legion ma by? armi?, która zdobywa ??wiat dla Chrystusa przez Maryj?.

W Polsce próby tworzenia grup legionowych zosta??y podj?te w 1948 roku. Ale dopiero na pocz?tku lat osiemdziesi?tych, na ??yczenie Ojca ??w. Jana Paw??a II, Legion Maryi wznowi?? skutecznie sw? dzia??alno???. Obecnie istnieje ju?? w wielu diecezjach. G??ówne o??rodki Legionu Maryi to: Warszawa, Lublin, Zamo???, Katowice.

Legion jest katolickim ruchem apostolstwa ??wieckich, dzia??aj?cym pod duchowym przewodnictwem kap??anów. Na uwag? zas??uguje fakt, ??e powsta?? on 44 lata przed og??oszeniem soborowego Dekretu o apostolstwie ??wieckich.

Cz??onkami Legionu Maryi s? ludzie ??wieccy, którzy realizuj? Chrystusowy nakaz "g??oszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu". W???czaj? si? oni w prace Ko??cio??a, daj?c wyraz temu, ??e Ko??ció?? to nie tylko hierarchia, lecz tak??e wszyscy wierni. Formacji w duchu legionowej ??wi?to??ci s??u??? cotygodniowe zebrania. Patronk? ruchu jest Maryja Niepokalana. Cz??onkiem Legionu Maryi mo??e by? ka??dy, kto ??wiadomy jest swojego miejsca w Ko??ciele katolickim, niezale??nie od wieku, wykszta??cenia, wykonywanego zawodu czy posiadanej wiedzy religijnej. Ka??dy mo??e da? innym ??wiadectwo swojej wiary.

Istniej? dwa rodzaje cz??onkostwa w Legionie: cz??onkowie aktywni i pomocniczy. Praca cz??onków aktywnych polega na docieraniu do coraz szerszych kr?gów ludzi, niesieniu im wsparcia duchowego, u??atwianiu kontaktu z kap??anem, rozmowach na tematy religijne, odwiedzaniu samotnych i chorych w szpitalach, domach opieki, odwiedzaniu wi?zie?? i schronisk dla nieletnich, pomocy przy organizacji Dnia Chorych w parafii, przygotowywaniu do sakramentów dzieci i doros??ych (katecheza indywidualna), rozprowadzaniu prasy i ksi???ek katolickich, prowadzeniu grup dzieci?cych i m??odzie??owych Legionu Maryi. Natomiast cz??onkowie pomocniczy maj? obowi?zek modlitwy w intencji rozwoju Legionu Maryi i uczestniczenia w zebraniach raz w miesi?cu.

59059
projekt i wykonanie Orange Computers
Do g�ry