Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

KSM czyli Katolickie Stowarzyszenie M??odzie??y jest stowarzyszeniem ko??cielnym, zrzeszaj?cym m??odych katolików ??wieckich, dzia??aj?cym na terenie ca??ej Polski. Nale??? do niego osoby w wieku 14-30 lat.

KSM posiada osobowo??? prawn? cywiln? i ko??cieln? czego nie maj? inne ruchy czy organizacje katolickie. KSM jest jedyn? m??odzie??ow? organizacj?, która jest powo??ana przez Episkopat Polski a w diecezji przez biskupa.

Dzia??amy w oddzia??ach parafialnych i ko??ach ??rodowiskowych zajmuj?c si? przede wszystkim spo??eczn? i kulturaln? stron? ??ycia. Trzon aktywno??ci KSM-owicza to dzia??anie i formacja, dlatego du??y nacisk k??adziemy na rekolekcje, dni skupienia oraz, przede wszystkim, wewn?trzn? wi??? z Bogiem.

Oddzia?? Katolickiego Stowarzyszenia M??odzie??y parafii Szóstka powsta?? w 2007 roku. Pó??niej z wielu powodów, na pewien czas nast?pi??o zawieszenie dzia??alno??ci. Jednak, wiosn? 2010 roku, w du??ej cz???ci z inicjatywy nowego proboszcza, uda??o si? na nowo powo??a? oddzia?? do ??ycia. Obecnie stanowimy pr???nie dzia??aj?c? wspólnot?, licz?c? 25 osób. Ksi?dz proboszcz, Edward Konarski, pe??ni?? funkcj? asystenta naszego oddzia??u oraz opiekuna duchowegodo 2017 roku. Obecnie spotkania odbywaj? si? w pi?tki i przewodniczy im ks. kan. Andrzej Duklewski. Wspólna modlitwa, refleksje, dyskusje na poruszaj?ce nas tematy to czo??owe elementy spotkania. Cieszymy si?, ??e mo??emy w dobry sposób sp?dzi? razem czas. Staramy si? aktywnie uczestniczy? w ??yciu parafii. Oprawa muzyczna Mszy ??wi?tych, czytanie S??owa Bo??ego, s??u??ba przy o??tarzu, realizacja sztuk teatralnych oraz monta??y s??owno- muzycznych, rozprowadzanie prasy katolickiej, pomoc powodzianom i potrzebuj?cym, wolontariat, wspó??udzia?? w opiece nad budynkiem ??wi?tyni, to rzeczy, którymi zajmowali??my si? do tej pory i zajmowa? si? chcemy nadal, co wi?cej, mamy nadziej? na wzbogacenie i rozszerzenie naszej dzia??alno??ci.

 

 W danym momencie podejmujemy kroki maj?ce na celu formalizacj? oddzia??u i zaistnienie w oficjalnej ewidencji. Delegaci bior? udzia?? w diecezjalnych zjazdach Katolickiego Stowarzyszenia M??odzie??y, utrzymujemy bie???cy kontakt z oddzia??em g??ównym w Siedlcach. Pod koniec 2010 roku, drog? wyborów wy??oniono zarz?d naszego oddzia??u:

 

Prezes: Angelika M

Wiceprezes: Marcin W

Skarbnik: Klaudia K

Sekretarz: Patrycja L i ?ukasz B

 

Przede wszystkim jednak, jeste??my grup? przyjació??, którzy odwa??yli si? zaufa? Chrystusowi, i to jest motorem nap?dowym naszego ??ycia…

 Czy na pewno Droga M??odzie??y....?

59059
projekt i wykonanie Orange Computers
Do g�ry