Duszpasterstwo I Organizacje Parafialne

DUSZPASTERSTWO OGÓLNE

Msze ??wi?te w niedziel? - godz. 9.00 i 11.00
Msze ??wi?te w dni powszednie - godz.8.00 lub 18.00 (okres wiosenno -letni), godz. 17.00 (okres jesienno zimowy)

Nabo??e??stwa:  
majowe - w dni powszednie o godz. 18.00, w niedziel? po mszy ??w. o godz.9.00

czerwcowe- w dni powszednie o godz.18.00, w niedzil? po mszy ??w. o godz.9.00
ró??a??cowe - w dni powszednie po Mszy ??w. o godz. 17.00, w niedziele po mszy ??w. o godz.9.00
modlitwy za zmar??ych polecanych w wypominkach 1-8 listopad oraz przez ca??y rok w ka??dy pierwszy czwartek miesi?ca

Droga Krzy??owa w okresie Wielkiego Postu w ka??dy pi?tek o godz.16.30
Gorzkie ??ale w okresie Wielkiego Postu w niedziele po mszy ??w. o godz.9.00
RORATY w ka??d? ??rod? Adwentu o godz. 17.00 i w ka??d? sobot? adwentu o godz. 7.00
 

DUSZPASTERSTWO GRUP

KÓ?KA RÓ??A??COWE

Przynale??no??? do ko??a ??ywego ró??a??ca polega na codziennym odmówieniu dziesi?tka ró??a??ca. W sk??ad ko??a powinno wchodzi? 20 osób - tyle je tajemnic ró??a??cowych. Ka??dy z uczestników ma wyznaczon? na dany miesi?c konkretn? tajemnic? ró??a??cow?. Raz w miesi?cu wszyscy spotykaj? si? na modlitw? i zamieniaj? tajemniczkami. Spotkanie to potocznie nazywane jest zmian? tajemnic ró??a??cowych. Osoba odpowiedzialna za konkretne ko??o nazywana jest zelatorem (od ??ac. zelus – gorliwy).
Obowi?zki cz??onków Kó??ka Ró??a??cowego:
1. Codzienne odmawianie jednej tajemnicy Ró??a??ca ??w. (tzn. 1 Ojcze nasz i 10 Zdrowa?? Maryjo) po???czone z rozwa??aniem przydzielonej na dany miesi?c Tajemnicy. 
2. Uczestniczenie w spotkaniach formacyjnych, po???czonych ze Msz? ??w. w intencji ??yj?cych i zmar??ych cz??onków ??ywego Ró??a??ca i zmian? Tajemnic Ró??a??cowych. 
3. Cz?sty udzia?? w ??yciu sakramentalnym oraz pog???bianie swojej wiary i wiedzy religijnej. 
4. Szerzenie czci Maryi przyk??adem ??ycia i dzia??alno??ci? apostolsk? oraz odwa??ne stawanie w obronie wiary.
5.Udzia?? w pogrzebach zmar??ych cz??onków Wspólnoty Ró??a??cowej. 

Uk??ad Ró??a??ca ??wi?tego

I. Tajemnice radosne
- odmawia si? w poniedzia??ki i soboty

 1. Zwiastowanie Naj??wi?tszej Maryi Pannie

 2. Nawiedzenie ??w. El??biety

 3. Narodzenie Jezusa

 4. Ofiarowanie w ??wi?tyni

 5. Znalezienie Jezusa w ??wi?tyni

II. Tajemnice ??wiat??a
- odmawia si? we czwartki

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

 2. Objawienie siebie na weselu w Kanie

 3. G??oszenie Królestwa Bo??ego i wzywanie do nawrócenia

 4. Przemienienie na Górze Tabor

 5. Ustanowienie Eucharystii

III. Tajemnice bolesne
- odmawia si? we wtorki i pi?tki

 1. Modlitwa w Ogrójcu

 2. Biczowanie

 3. Cierniem ukoronowanie

 4. Droga Krzy??owa

 5. ??mier? na krzy??u

IV. Tajemnice chwalebne
- odmawia si? we ??rody i niedziele

 1. Zmartwychwstanie Jezusa

 2. Wniebowst?pienie

 3. Zes??anie Ducha ??wi?tego

 4. Wniebowzi?cie Naj??wi?tszej Maryi Panny

 5. Ukoronowanie Matki Bo??ej na Królow? nieba i ziemi

 

W naszej Parafii istnieje dziewi?? Kó?? ??ywego Ró??a??ca : cztery w Szóstce i pi?? w Worsach.
Ko??a ró??a??cowe spotykaj? si? w sali Domu Parafialnego lub w domach prywatnych, w ka??d? pierwsz? niedziel? miesi?ca po Mszy ??w.
Wszystkich ch?tnych zapraszamy do wspólnej modlitwy. Osoby chc?ce na sta??e w???czy? si? do modlitwy i dzia??alno??ci kó?? ró??a??cowych prosimy o zg??oszenie si? do Zelatorek lub ks. Proboszcza


LEGION MARYI

W Parafii Szóstka istnieje od 2000 roku.
Spotkania Legionu czynnego odbywaj? si? w ka??dy czwartek w godzinach popo??udniowych, natomiast Legionu wspomagaj?cego w ostatni? niedziel? miesi?ca po Mszy ??wi?tej o godz. 11.00 w sali Domu Parafialnego.

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE M?ODZIE??Y

Spotkania m??odzie??y odbywaj? si? w ka??dy pi?tek po Mszy ??wi?tej o godz.17.00 w sali Domu Parafialnego. Opiekunem grupy jest ks. kan Andrzej Duklewski.
Uwaga m??ody cz??owieku......grupa jest otwarta i czeka na nowych uczestników. Tylko od Ciebie zale??y czy do???czysz do niej, by wspólnie wspiera? si? w poznawaniu Pana Boga i wzrastaniu w wierze. We wspólnocie jest ??atwiej, „Bo gdzie s? dwaj albo trzej zebrani w imi? moje, tam jestem po??ród nich.” (Mt 18,20) - mówi Pan Jezus. Nawet je??li przyjdzie kryzys wiary, to wspólnie ??atwiej go przezwyci???y?. Zapraszamy......miejsca wystarczy dla wszystkich!

Wspólnota PRZYJACIELE OBLUBIE??CA
Zosta??a zawi?zana w naszej parafii w 2016 roku.

60008
projekt i wykonanie Orange Computers
Do g�ry