Duchowienstwo

Do roku 1980 w parafii Szóstka pracowa??o 15 ksi???y, w??ród nich trzech, w parafii by??o tylko tymczasowo, gdy?? z braku administratora w parafii Szóstka na to stanowisko mianowano proboszczów pobliskich parafii. Pierwszy proboszcz parafii Szóstka ksi?dz Antoni Padewski by?? administratorem parafii Ostrówki, a do Szóstki przyje??d??a?? tylko w celu odprawiania niedzielnych mszy ??wi?tych, a tak??e mia?? polecenie z Kurii prowadzenia ksi?g parafialnych i po??wi?cenie cmentarza grzebalnego. Podobnie by??o z ksi?dzem Karolem Wojszczukiem i ksi?dzem Aleksandrem Kornilakiem. Pierwszy by?? administratorem parafii Drelów, a drugi parafii K?kolewnica, obaj tylko doje??d??ali do parafii w celu sprawowania funkcji duszpasterskich. D??ugo??? sprawowania funkcji administratorów te?? by??a ró??na i wynosi??a od kilku miesi?cy, nawet do kilkudziesi?ciu lat i tak by??o w przypadku ksi?dza Wojciecha Bednarczyka, który zarz?dza?? parafi? od roku 1970 az do roku 2001, kiedy to zmar??.Ks. Antoni Padewski 1919. od 15.03 - 1.06
Ks. Karol Leonard Wojszczuk 1919 .od 01.06 - 1.08. 1921
Ks. Stanis??aw Kawecki 1921.08.01. - 1924
Ks. Aleksander Mrozi??ski 1924.04.10 - 1930
Ks. Stanis??aw Kawecki 1921.08.01 - 1924
wice proboszcz Ks. Zdzis??aw Stanis??aw Rybak 1930 - 1931
Ks. Aleksander Prus 1932 - 1935
Ks. Atoni Norwa 1935 - 1940
vacat (ko??ció?? w r?kach prawos??awnych) 1940 - 1945
Ks. Antoni Soszy??ski 1945-1947
Ks. Stanis??aw Kowalski 1947 - 1955
Ks. Stefan Sacharski 1955 do1956
Ks. Modest Wi?ckiewicz 1956 - 1961
Ks. Aleksander Kornilak 1961
Ks. Zdzis??aw Ciok 1961 - 1967
vacat 1967-1969
Ks.Jan Fr?czek 1969 - 1970
Ks. Wojciech Bednarczyk 1970 - 2001
Ks. Zbigniew Hawryluk 2001-2010
Ks. Edward Konarski 2010-2017
 Ks. kan. Andrzej Duklewski            
   2017 -2022                                                    
Ks.Tomasz Miko??ajczuk od 2022

59059
projekt i wykonanie Orange Computers
Do g�ry