Historia  |  Galeria |  Kontakt
 

Galeria

<<< [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] >>> ... z 28

Sport, jako najpi?kniejsza forma rozrywki, odgrywa wa??n? rol? w ??yciu cz??owieka i s??u??y budowaniu braterskiego i solidarnego spo??ecze??stwa. ??w. Jan Pawe?? II w 2004 roku dzi?kuj?c Bogu za dar sportu uzna?? sport jako jedno „z charakterystycznych zjawisk wspó??czesno??ci”, „znak czasu wyra??aj?cy nowe potrzeby i nowe oczekiwania ludzko??ci”… „przez który cz??owiek ...
Album dodany: 04 Czerwiec 2018
Dzi?ki zaanga??owaniu W??jta Gminy Drel??w pana Piotra Kazimierskiego, pani Angeliki Paluszkiewicz i innych os??b, uda??o si? nam uratowa? i odrestaurowa? Obraz Pana Jezusa modl?cego si? w Ogr??jcu, kt??ry prawdopodobnie wisia?? w nieistniej?cej, unickiej ??wi?tyni na terenie obecnego naszego cmentarza a potem w naszym ko??ciele w Sz??stce. Obraz by?? ...
Album dodany: 04 Czerwiec 2018
 6 maja 2018 r. Po??wi?cenie pól w Szóstce... Starawie??, Zawerchy, ul. Radzy??ska, Ro??yszcze i Stepczyszcze
Album dodany: 31 Maj 2018
 
Album dodany: 31 Maj 2018
59354
projekt i wykonanie Orange Computers
Do g�ry