Historia  |  Galeria |  Kontakt
 
Album: Boisko Parafialne
Sport, jako najpi?kniejsza forma rozrywki, odgrywa wa??n? rol? w ??yciu cz??owieka i s??u??y budowaniu braterskiego i solidarnego spo??ecze??stwa. ??w. Jan Pawe?? II w 2004 roku dzi?kuj?c Bogu za dar sportu uzna?? sport jako jedno „z charakterystycznych zjawisk wspó??czesno??ci”, „znak czasu wyra??aj?cy nowe potrzeby i nowe oczekiwania ludzko??ci”… „przez który cz??owiek ?wiczy cia??o, rozum i wol?, uznaj?c, ??e ka??da z tych w??adz jest darem Stwórcy”…
Sport to wspania??a okazja do spotkania i dialogu a wi?c tworzenia wspólnoty… I zapewne tym kierowa?? si? nasz Proboszcz wychodz?c z inicjatyw? utworzenia boisk tu?? za domem parafialnym. 20 maja dokona?? po??wi?cenia naszego obiektu aby tu?? po chwili rozpocz?? mecz siatkówki KSM vs Przyjaciele Oblubie??ca…zako??czony wynikiem 3:0…rewan??... no có?? na pewno b?dzie 
Album dodany: 04 Czerwiec 2018
59580
projekt i wykonanie Orange Computers
Do g�ry