Historia  |  Galeria |  Kontakt
 

Strona Główna

Strona po??wi?cona parafii w Szóstce. Zapraszamy do zapoznania si? z zawartymi informacjami. Na stroni? mog? Pa??stwo znale??? wszelkie informacje dotycz?ce naszej parafii. Zapraszamy do czytania aktualno??ci oraz kalendarium, w których b?d? zawarte bie???ce wydarzenia. W galerii znajduj? si? zdj?cia dotycz?ce naszej parafii.

Miejscowo??ci nale???ce do parafii: Szóstka, Worsy.
Mieszka??ców: 802. Inne wyznania: 4 .

Szko??a Podstawowa im.ks. Kardyna??a Stefana Wyszy??skiego w Szóstce: Szóstka kl. I-VIII.

Odpusty: Narodzenia NMP. - 8 wrze??nia

Cmentarz grzebalny: 1,8 km od ko??cio??a.

Wizytacja kanoniczna: 1993 r. - Bp Jan Mazur.
                                           2008 r. - Bp Henryk Tomasik
                                           2014 r. - Bp Kazimierz Gurda

Z parafii pochodzi: o. Marek Magier OFM Conv. (franciszkanin konwentualny)
                                   s. Zofia Wo??osiuk CSFAA (SS. Franciszkanki od Cierpi?cych)

59354
projekt i wykonanie Orange Computers
Do g�ry